Thông báo tạm dừng cung cấp nước để đấu nối tại nhà máy nước Chí Thạnh