Bảng giá nước kể từ ngày 10/09/2022

        Theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Phú Yên và Thông báo số 81/TB-CTN ngày 31/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NƯỚC ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ/THÁNG GIÁ BÁN(đồng/m3)
1 Sinh họat  các hộ dân cư Theo thực tế sử dụng  
  Từ 1m3 đến 10 m3 đầu   7.800
  Từ 11 m3 đến 20 m3   10.200
  Từ 21 m3 đến 30 m3   12.500
  Trên 30 m3   14.800
2 Bán qua đồng hồ tổng Theo thực tế sử dụng 7.000
3 Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Theo thực tế sử dụng 13.400
4 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất Theo thực tế sử dụng 16.600
5 Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ Theo thực tế sử dụng 19.600
6 Bán cho tàu thuyền Theo thực tế sử dụng 28.000