Hướng dẫn thay đổi hợp đồng Dịch vụ cấp nước

Đối với khách hàng nhận chuyển nhượng, cho, tặng bất động sản, nếu có gắn đồng hồ đo nước thì phải thực hiện thay đổi lại hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Hồ sơ để thực hiện thay đổi Hợp đồng dịch vụ cấp nước cung cấp giống như Khách hàng đăng ký dịch vụ cấp nước mới.