Kết quả chất lượng nước thuê ngoài kiểm tháng 11-2023

Kết quả Chất lượng nước NMN ĐB Sông Cầu tháng 11-2023
Bể chứa
Cuối mạng
Trên mạng
Kết quả Chất lượng nước NMN Đồng Xuân tháng 11-2023
Bể chứa
Cuối mạng
Trên mạng
Kết quả Chất lượng nước NMN Phú Hòa tháng 11-2023
Bể chứa
Cuối mạng
Trên mạng
Kết quả Chất lượng nước NMN Sơn Hòa tháng 11-2023
Bể chứa
Cuối mạng
Trên mạng
Kết quả Chất lượng nước NMN Sông Cầu tháng 11-2023
Bể chứa
Cuối mạng
Trên mạng
Kết quả Chất lượng nước NMN Sông Hinh tháng 11-2023
Bể chứa
Cuối mạng
Trên mạng
Kết quả Chất lượng nước NMN Tuy An tháng 11-2023
Bể chứa
Cuối mạng
Trên mạng
Kết quả Chất lượng nước NMN Tuy Hòa tháng 11-2023
Bể chứa
Cuối mạng
Trên mạng 1
Trên mạng 2
Kết quả Chất lượng nước NMN Vũng Rô tháng 11-2023
Bể chứa
Cuối mạng
Trên mạng

Tin bài khác