Kết quả chất lượng nước ngoại kiểm 9 nhà máy nước tháng 11 năm 2022

NMN ĐB Sông Cầu tháng 11-2022 : BỂ CHỨA; CUỐI MẠNGTRÊN MẠNG

NMN Đồng Xuân tháng 11-2022 : BỂ CHỨA; CUỐI MẠNGTRÊN MẠNG

NMN Phú Hòa tháng 11-2022 : BỂ CHỨA; CUỐI MẠNGTRÊN MẠNG

NMN Sơn Hòa tháng 11-2022 : BỂ CHỨA; CUỐI MẠNGTRÊN MẠNG

NMN Sông Cầu tháng 11-2022 : BỂ CHỨA; CUỐI MẠNGTRÊN MẠNG

NMN Sông Hinh tháng 11-2022 : BỂ CHỨA; CUỐI MẠNGTRÊN MẠNG

NMN Tuy An tháng 11-2022 : BỂ CHỨA; CUỐI MẠNGTRÊN MẠNG

NMN Tuy Hòa tháng 11-2022 : BỂ CHỨA; CUỐI MẠNGTRÊN MẠNG 1TRÊN MẠNG 2

NMN Vũng Rô tháng 11-2022 : BỂ CHỨA; CUỐI MẠNGTRÊN MẠNG

Tin bài khác