Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính - Quý 1 / Năm 2023 (thay thế cho BC số 48/BC-CTN ngày 19/4/2023)