Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

     Sáng ngày 28/4/2023, tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa)  Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Về tham dự Đại hội có Ông Võ Vẹn Toàn, Trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên; Ông Nguyễn Lạc, Trưởng Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Phú Yên, Ông Lê Xuân Quang, Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Phú Yên; Ông Phạm Ngọc Lãm, Phó Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, Ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng Phòng Lao động việc làm Sở Lao động-TB-XH tỉnh Phú Yên; Ông Huỳnh Dũng, Phó Trưởng Phòng Lao động việc làm Sở Lao động-TB-XH tỉnh Phú Yên; Ông Nguyễn Quốc Thường, Phó Trưởng Phòng Tổ chức Công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên; Bà Trần Thị Vũ Nguyên, Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên; Ông Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Ông Nguyễn Phú Liệu, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Đỗ Hoàng Long, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty; Ông Đặng Đức Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Tạ Bình Nguyên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Đỗ Minh Sơn, Trưởng Ban kiểm soát Công ty; Bà Nguyễn Thị Thu, thành viên Ban kiểm soát Công ty; Bà Đỗ Thị Kiều Trang, thành viên Ban kiểm soát Công ty và các vị cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua các Báo cáo, nội dung trình Đại hội và đã được Đại hội bỏ phiếu thống nhất thông qua:

- Báo cáo Kết quả  sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.

- Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty và việc giảm vốn điều lệ theo quy định.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2023.

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT về  thông qua quyết toán quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT về  thông qua quyết toán quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023.

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Năm 2022, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đã duy trì ổn định, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu 118,645 tỷ đồng đạt 101,4% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 17,914 tỷ đồng đạt 155,8 % so với kế hoạch, đảm bảo thu nhập bình quân 8,8 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách Nhà nước 10,507 tỷ đồng, đạt 105,1%. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, bố trí lao động hợp lý, công tác phục vụ khách hàng được nâng lên; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động...

Tin bài khác