Công bố thông tin điều chỉnh và bổ sung giải trình báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 kèm theo toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán