Công bố đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023